Các nhóm trưởng hay lớp trưởng lên văn phòng khoa nhận:
1/ Bảng điểm tổng hợp hk2 năm 2011-2012 và hk1 năm học 2012-2013. (khóa 12 thì không có bản điểm hk2 năm 2011-2012)
2/ Bảng ghi điểm rèn kuyện.

Thời gian nộp điểm rèn luyện về khoa hạn chót là 10g00 thứ 7 (9/3/2013).